Xəbərlər

Azərbaycan Ordusunda yeni tədris ili davam edir

Azərbaycan Ordusunda yeni tədris ili davam edir

Azərbaycan Ordusunda başlayan yeni tədris ili birlik, birləşmə, hərbi hissə, xüsusi təyinatlı hərbi təhsil müəssisələri və idarəetmə orqanlarında davam edir.
Ali Baş Komandanın tələblərinə, Müdafiə nazirinin əmr və sərəncamlarına uyğun olaraq yeni tədris ilində Azərbaycan Ordusu qarşısında qoyulan tapşırıqlar ölkə hüdudları çərçivəsində, xüsusilə də azad edilmiş ərazilərdə real təhdid və risklərin qarşısının alınmasının təmin olunmasına yönəldilib.
Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə şəxsi heyətə sıra baxışı keçirilir, bölmələrin maddi-tədris bazası və tam təchizatı yoxlanılır.
Müdafiə nazirinin göstərişi ilə şəxsi heyətlə bölmələrin sərəncamında olan müasir silah, hərbi texnika və digər döyüş vasitələrinin dərindən öyrədilməsi və onların müxtəlif iqlim və çətin relyef şəraitində tətbiqi üzrə nəzəri və praktiki dərslər keçirilir, hərbi qulluqçuların sağlamlığına xüsusi diqqət göstərilir.

____

В Азербайджанской Армии продолжается новый учебный год

Новый учебный год, начавшийся в Азербайджанской Армии, продолжается в объединениях, соединениях, воинских частях, специальных военно-учебных заведениях и органах управления.
В соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего, приказами и распоряжениями Министра обороны, задачи, поставленные перед Азербайджанской Армией в новом учебном году, направлены на пресечение реальных угроз и рисков в пределах страны, в частности на освобожденных территориях.
В связи с началом нового учебного года во всех воинских частях проводится строевой смотр личного состава, проверяются учебно-материальная база и полное оснащение подразделений.
По поручению Министра обороны с личным составом проводятся теоретические и практические занятия по углубленному изучению современного вооружения, военной техники и других боевых средств, имеющихся в распоряжении подразделений, и их применению в различных климатических и сложных рельефных условиях. Особое внимание уделяется состоянию здоровья военнослужащих.

____

A new training year is being continued in the Azerbaijan Army

The new training year started in the Azerbaijan Army is being continued in the Army Corps, formations, military units, special military-educational institutions, and command and control bodies.
In accordance with the requirements of the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces, orders, and directives of the Minister of Defense, the tasks assigned to the Azerbaijan Army in the new training year are focused on preventing real threats and risks within the country, especially in the liberated territories.
İn regard to the beginning of the new training year, all military units, training base, and full equipment of units are checked.
On the instructions of the Minister of Defense, theoretical and practical classes on in-depth studying of modern weapons, military equipment, and other combat means that are in the armament of the military units, as well as using them in various climatic conditions and difficult terrain are held with military personnel. Special attention is paid to the health status of servicemen.

Copyright © Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Rəsmi internet səhifəsi –
Facebook –
Instagram –
Twitter –
Youtube –
Telegram –

Cavab yaz

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.